i Online-english - Výuka angličtiny online

VÝUKA ANGLIČTINY ONLINE Z POHODLÍ VAŠEHO DOMOVA

Pro nezávazné přihlašky mě prosím kontaktujte na email níže

info@online-english.cz

UČTE SE ANGLICKY Z POHODLÍ VAŠEHO DOMOVA

VÍCE ZDE

SKYPE - KONTAKT

Kontaktujte mě prosím přímo via SKYPE. Nebo zanechte zprávu. Stačí kliknout zde

WHATSAPP NEBO ZOOM

Whatsapp si nainstalujte do Vašeho mobilu. Na PC prozatím tato aplikace nefunguje s videohovorem.

Google meet nebo Microsoft Teams ?

Výuka může probíhat i přes tyto dvě platformy.

about

O MNĚ

Vítám Vás na svých webových stránkách.

Mé jméno je Marcel Mejzlík. Pracoval a žil jsem v Irsku osm let. V zahraničí jsem se mnohému naučil a angličtině se věnuji dlouhodobě a systematicky.

Mám vlastní styl výuky angličtiny, který jsem získal z osmiletých zkušeností ze zahraničí, a rád bych předal všechny mé dovednosti svým žákům. Vlastním certifikát, který jsem získal v Irsku ve škole Cork english college. Dle Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) to je úroveň B1

Mezi mé záliby, jak sem již zmínil, patří angličtina, kytara a cestování všeobecně. Na kytaru hraji a zpívám od svých 20 let a je super, když se sejdete s kamarády a zahrajete si u ohně. Učil jsem na kytaru v ZUŠ Vltava v Českých Budějovicích. Také jsem vedl kurz kytary ve škole CIT v městě Cork se skupinou Irských žáků.

SLUŽBY

Individuální online výuka angličtiny pro všechny věkové skupiny

PRO ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ

 • Bez učebníc a složité gramatiky
 • 70%80% mluvení a praxe
 • Slovní zásoba
 • Věty a fráze
 • Komunikace - probíhá v průběhu výuky
 • Psaní - probíhá v průběhu výuky
 • Čtení základních vět a frází v průběhu výuky
 • OKAMŽITÉ VÝSLEDKY

JAKOU ANGLIČTINU VLASTNĚ VYUČUJI

VŠEOBECNÁ ANGLIČTINA

 • Anglicky v běžném životě
 • Běžná komunikace mezi přáteli
 • Cestování, restaurace, domácnost
 • V práci, na úřadě, v bance
 • Anglicky u doktora - v případě jakýchkoli potíží
 • OKAMŽITÉ VÝSLEDKY

Všeobecné podmínky individuální výuky anglického jazyka


Čl. I. Úvodní ustanovení
 1. Všeobecné podmínky individuální výuky (dále též “VPIV”) tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi objednatelem výuky a panem Marcelem Mejzlíkem, IČ: 72141182, sídlem Vodňanská 1028/7, 370 11 České Budějovice jakožto dodavatelem.
 2. Smlouva mezi objednatelem a dodavatelem vzniká na základě objednávky (závazné přihlášky) objednatele prostřednictvím elektronické pošty.
 3. Dodavatel má povinnost do jednoho pracovního dne písemně potvrdit přijetí objednávky. Pokud tak neučiní, není objednávka považována za přijatou. Za potvrzení objednávky se považuje i odeslání potvrzovacího e-mailu na uvedenou adresu objednatele, předání kopie objednávky objednateli nebo předání dokladu o úhradě kurzovného.
 4. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran a na základě podmínek uvedených v těchto Všeobecných podmínkách.

Čl. II. Předmět plnění

Předmětem plnění je online výuka oboru dle výběru objednatele v individuálním online kurzu (dále jen výuka).

Čl. III. Technické předpoklady pro online kurz

 1. Objednatel bere na vědomí, že pro úspěšné zahájení a absolvování kurzu je třeba, aby na vlastní náklady zajistil splnění těchto základních technických předpokladů:
 2. Počítač, tablet nebo mobil s reproduktorem a mikrofonem a se stabilním vysokorychlostním internetovým připojením (připojení lze ověřit kliknutím na odkaz v rubrice „Užitečné informace“ na webových stránkách dodavatele).
 3. Prohlížeč : Google chrom, Opera, Firefox, Safari
 4. Microsoft - Gmail účet, tedy email ve tvaru zkouška@gmail.com
 5. Bez splnění těchto technických požadavků není dodavatel schopen zajistit poskytnutí kurzu konkrétnímu objednateli.

Čl. IV. Termín realizace výuky

 1. Online výuka probíhá ve dnech a časech dle objednávky. Délka online výukového hodiny je 60 minut, v rámci zvolených bloků v délce 1 měsíc (zkušební blok), 3 měsíce nebo 6 měsíců, pokud v objednávce není uvedeno jinak.
 2. Dodavatel si vyhrazuje právo posunout zahájení online kurzu o 1 týden v případě, že je to z technických či provozních důvodů nutné.
 3. Pro případ, že online výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je dodavatel oprávněn po předchozí domluvě s objednatelem zvolit náhradní způsob zajištění výuky.
 4. Každá jednotlivá objednávka je platná 1 kalendářní rok od objednání. Do této doby je třeba vyčerpat všechny předplacené lekce z této objednávky. Lekce, které nebudou vyčerpány, po tomto datu propadají a objednatel nemá nárok na výuku těchto lekcí.

Čl. V. Kurzovné

Cena za příslušný online přípravný kurz (dále jen kurzovné) je sjednána v objednávce objednatele dle konkrétní specifikace online kurzu a jeho cenové varianty.


Čl. VI. Platební podmínky

 1. Kurzovné je objednatel povinen zaplatit nejpozději před zahájením online kurzu. Kurzovné musí být před zahájením online kurzu plně uhrazeno.
 2. Kurzovné je možné uhradit převodem na účet. Po uhrazení bude objednateli vystavena faktura-daňový doklad na celou částku objednávky. Objednatel je povinen dodržet splatnost daňového dokladu.
 3. Na kurzovné v příslušné výši (podle typu objednávky) dodavatel vystaví po podpisu závazné přihlášky objednatelem nebo po platbě kurzovného objednatelem daňový doklad a na vyžádání jej poskytne objednateli.

Čl. VII. Překážky výuky

 1. Jako relevantní důvod nebudou uznány překážky vzniklé na straně objednatele. Jedná se tak především o změnu časových možností, ztrátu důvodu k navštěvování online kurzu s ohledem na změnu okolností, za nichž se objednatel přihlásil, nezajištění či nedodržení technických předpokladů dle čl. IV VPIV (např. technické problémy s počítačem či tabletem, problémy s internetovým prohlížečem, problémy s účtem, dočasný výpadek internetového připojení, nedostatečná rychlost internetového připojení na straně účastníka kurzu).
 2. V případě náhlých zdravotních komplikací trvajících déle jak 6 týdnů vzniká objednateli nárok na přerušení výuky a převedení adekvátní části kurzovného do dalších období. Tuto skutečnost je objednatel povinen doložit relevantním dokladem od lékaře (pracovní neschopenka apod.) v co nejkratším termínu, tj. nejpozději do dvou týdnů od přerušení navštěvování online kurzu. Pro případ, že se objednatel dostane do prodlení s doložením skutečností podle předchozí věty, nebude na tyto brán zřetel, čehož si je objednatel vědom a s tímto souhlasí.
 3. Dodavatel není zodpovědný za nesplnění povinností vyplývajících z objednávky, k nimž došlo následkem vyšší moci.
 4. Jako relevantní důvod reklamace nebude rovněž uznáno zrušení hodiny ze strany dodavatele. Dodavatel se však zavazuje zajistit náhradní termín výuky.

Čl. VIII. Odstoupení od smlouvy

 1. Odstoupením objednatele z online kurzu po jeho zahájení, tj. po konání alespoň třetiny celkového počtu výukových hodin vzniká dodavateli nárok na storno poplatek ve výši 50 % ze zbývající částky kurzovného, tj. dodavatel odečte ze zaplaceného kurzovného provedené hodiny a ze zbývající částky vrátí objednateli 50%. V případě odstoupení objednatele před uskutečněním nejméně jedné třetiny celkového počtu hodin, má dodavatel nárok na úhradu poměrné části dle počtu konaných hodin. Zbývající část dodavatel objednateli zašle na jím sdělený účet.
 2. Objednateli nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany v průběhu online kurzu, které mu zabraňují v řádné docházce (změna časových možností objednatele či dalších okolností, za nichž se přihlásil do online kurzu, nesplnění technických předpokladů pro přihlášení do online třídy). Kurzovné však v tomto případě může být převedeno na další období nebo může být s dodavatelem sjednán jiný termín konání online kurzu. Pokud objednatel trvá na odstoupení z online kurzu, budou uplatněny storno podmínky dle čl. VIII, od. 2 VPIV.
 3. V případě převedení kurzovného do dalšího období dle čl. VII. a VIII. VPIV je objednatel povinen vyčerpat zbývající částku nejpozději do 12 měsíců od objednání výuky.
 4. Objednatel, je-li spotřebitelem, má právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy objednatel odeslal svou objednávku dodavateli a dodavatel mu přijetí této objednávky potvrdil) a k dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty dodavateli odesláno. Odstoupí-li objednatel v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, navrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy dodavatel obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré platby, jež od objednatele v souvislosti s touto smlouvou obdržel, a to stejným způsobem jako tyto platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 5. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 5 tohoto ustanovení bylo již s poskytnutím služeb započato, stalo se tak na základě výslovné žádosti objednatele (tj. na základě příslušné objednávky a termínu zahájení výuky v ní objednatelem uvedeném) a objednatel je v takovém případě povinen uhradit dodavateli poměrnou část ceny kurzovného odpovídající ceně služeb již objednateli poskytnutých.
 6. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 5 tohoto ustanovení byly již objednateli objednané služby v celém rozsahu poskytnuty, stalo se tak na základě výslovné žádosti objednatele (tj. na základě příslušné objednávky, t.j. uvedením termínu zahájení výuky a rozsahu výuky objednatelem) a objednatel v takovém případě nemá právo odstoupit od dané smlouvy dle odst. 5 tohoto ustanovení.
 7. Po uplynutí výše uvedené 14-denní lhůty právo odstoupit od smlouvy uzavřené dle odst. 5 tohoto článku zaniká.
 8. Žádost o změnu objednávky jakož i odstoupení od smlouvy musí objednatel odeslat dodavateli vždy písemně, tj. e-mailem. Žádost o změnu objednávky je považována za přijatou, pokud dodavatel písemně potvrdil její obdržení. Dodavatel se zavazuje přijetí potvrdit nejpozději do 24 hodin od obdržení.

Čl. IX. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud tyto obchodní podmínky ani ujednání smluvních stran nestanoví jinak, řídí se právními vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Dodavatel a objednatel výslovně sjednávají, že dodavatel je oprávněn jednostranně měnit tyto obchodní podmínky, a to zejména z důvodu změny legislativy, změny organizace výuky, změny platebních podmínek, změny storno podmínek, změny práv a povinností spojených s reklamací, a to tak, že tato změna obchodních podmínek bude objednateli oznámena nejméně 30 dnů předtím, než nastane účinnost nových obchodních podmínek, e-mailovou zprávou na emailovou adresu objednatele uvedenou v objednávce, případně na e-mailovou adresu řádně oznámenou dodavateli později. V případě, že objednatel nebude se změnou obchodních podmínek souhlasit, má právo ji odmítnout a smlouvu vypovědět oznámením zaslaným přede dnem účinnosti nových obchodních podmínek na emailovou adresu dodavatele: info@online-english.cz. Smlouva bude v takovém případě ukončena dnem, kdy vstoupí v účinnost nové obchodní podmínky.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou vydané podle občanského zákoníku a jsou platné a účinné od 15. 1. 2021.

ZPŮSOB PLATBY


JAK POSTUPOVAT PŘI ÚHRADĚ FAKTURY

1. Po vzájemné dohodě vystaví poskytovatel služby zájemci fakturu se splatností 10 dnů. Faktura bude následně odeslána na email zájemce.

2. Faktura odeslaná na Váš email může být také ve složce SPAM u Vás v emailové schránce. Pro jistotu se tam prosím podívejte.

3. Po připsání uvedené částky na účet poskytovatele začíná výuka dle vzájemné domluvy.

NA CO SI DÁT POZOR

1. Vždy prosím uvádějte při zadávání platby z Vašeho účtu variabilní symbol stejný jako číslo faktury. Z důvodu lepšího dohledání a potvrzení platby.

2. Do kolonky příjemce na svém ůčtu zadejte prosím celé své jméno


UŽITEČNÉ INFORMACE

JAK PROBÍHÁ ONLINE VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA

1. Výuka probíhá z pohodlí Vašeho domova, s kávou a dobrou náladou. Nemusíte nikam dojíždět a ušetříte svůj čas i peníze.

VZDÁLENÁ POMOC S POČÍTAČEM

1. V případě, že si nebudete vědět rady s počítačem nebo s instalací programu, mohu Vám pomoct přes takzvaný teamviewer. Tento program umožnuje vzdáleně se připojit do Vašeho počítače.

2. Teamviewer si prosím nainstalujte z oficiálních stránek ZDE --->>> TEAMVIEWER . Poté klikněte na program a následujte tabulku instalace.

3. Navést Vás při instalaci programu mohu i po telefonu.

STABILNÍ INTERNET A DOPORUČENÁ RYCHLOST PRO ONLINE VÝUKU

1. Stabilního internetu docílíme tak, že z routru vedeme kabel přímo do Vašeho počítače. Tím docílíme vysší stability a rychlosti datových přenosů.

2. V mnoha případech je lepší kvůli vyšší stabilitě a rychlosti datových přenosů použít místo Wi-Fi síťový kabel.

3. Vysokorychlostní připojení k internetu si ověřte ZDE --->>> ZMĚŘIT RYCHLOST VAŠEHO INTERNETU

4. Pro nerušenou telefonickou komunikaci prostřednictvím Skype, Whatsapp, a dalších komunikačních platforem vyhovuje rychlost od 20 Mb/s a vysší.

CENÍK

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA ONLINE ANGLIČTINY

  Intenzivní výuka angličtiny 2x nebo 3x v týdnu? Ano tato možnost je tu také. Dle vzájemné dohody Vám vypracuji nezávaznou kalkulaci celkové ceny výuky a obratem zašlu na Váš email. Cenu výuky lze vyfakturovat na několik částí dle finančních možností žáka. U výuky na jeden měsíc to neplatí. Pro jakékoli dotazy mě neváhejte kontaktovat.

  Vyzkoušejte si individuální výuku na 1 měsíc
  Doba výuky1 měsíc
  Hodin výuky4
  Týdně1x
  Čas / 60 min.350 Kč
  Celková cena1400 Kč
  Tříměsíční individuální online výuka
  Doba výuky3 měsíce
  Hodin výuky 12 hodin
  Týdně 1x
  Čas / 60 min. 350 Kč
  Celková cena 4200 Kč
  Šestiměsíční individuální online výuka
  Doba výuky6 měsíců
  Hodin výuky 24 hodin
  Týdně 1x
  Čas / 60 min. 350 Kč
  Celková cena 8400 Kč  Kontakt

  Email:
  info@online-english.cz

  Telefon
  730 704 078 - WhatsApp

  Zanechte mi prosím hlasovou nebo textovou zprávu. Ozvu se Vám během dne nebo po 19 hod. Nebo využíjte kontaktní formulář. Přeji příjemný den. Děkuji Vám

  Sídlo firmy:
  Vodňanská 7
  České Budějovice
  370 11

  IČ : 72141182

  Nejsem plátce DPH